Male Joy Female Love (2016)

NAME OF FILM: MALE JOY FEMALE LOVE

DIRECTOR(S): Yao Huang

STARRING: Nan Yu, Daizhen Ying, Xiaodong Guo, Yi Sun

GENRE: Drama Film

SYNOPSIS: Portrays an unlimited cycle of love stories.